Dosu Maya Mayacılık A.Ş.’nin Tam Kontrolünün Lesaffre Et Compaigne Tarafından Devralınmasına İlişkin Nihai İnceleme Sonuçlandı (6.6.2018)

Yıldız Holding A.Ş. tarafından kontrol edilen Dosu Maya Mayacılık A.Ş.’nin tam kontrolünün Lesaffre et Compagnie tarafından devralınması işlemine izin verilmesine ilişkin 15.12.2014 tarih ve 14-52/903-411 sayılı Rekabet Kurulu kararının Ankara 8. İdare Mahkemes’nin 19.01.2017 tarih ve 2015/2488 E., 2017/172 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine Rekabet Kurulunun 24.05.2017 tarih ve 17-17/252-M sayılı kararı ile yürütülen nihai inceleme sonuçlandı.

Nihai inceleme sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından 31.05.2018 tarih ve 18-17/316-156 sayı ile;

  1. Bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak  çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi bir devralma işlemi olduğuna,
  2. Söz konusu işlem sonucunda 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi anlamında hâkim durum yaratılmasının veya mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesinin ve böylece ilgili pazarda rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olacağına, bu nedenle işleme ancak 10.11.2014 tarih, 6365 sayı ve 25.04.2018 tarih, 3329 sayı ile Kurum kayıtlarına giren taahhütler çerçevesinde izin verilmesine

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verildi.