Başvuru Rehberi


Şikayet ve İhbarlar

Muafiyet Menfi Tespit Başvuruları

Belirli bir mal ve hizmet piyasasındaki teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının rekabeti sınırlayıcı bir yönü olup olmadığı ve bu nitelikteki anlaşma, uyumlu eylem veya kararların 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan dört koşulun tümünü karşılayıp karşılamadığı yönündeki muafiyet değerlendirmelerini teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin kendilerinin yapmaları esas olmakla birlikte teşebbüslerin isteğe bağlı olarak Kurula bildirim yapması mümkündür. 

Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veyahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca hukuka aykırı ve yasaktır. Kanun’un 5. maddesi ise Rekabet Kurulu’na maddede sayılan şartların tamamını taşıması halinde teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliklerinin kararlarının 4. madde hükümlerinin uygulamasından muaf tutulmasına karar verme yetkisi tanımaktadır.

2.7.2005 tarih ve 5388 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamındaki anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının Kurul’a bildirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Bildirim yükümlülüğünün kaldırılması nedeniyle teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin Kurul’a bildirim yapmaksızın muafiyet değerlendirmesini kendilerinin yapmaları esas olmakla birlikte teşebbüslerin isteğe bağlı olarak, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde muafiyet kararı ve/veya 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi almak amacıyla Kurumumuza başvuruda bulunma imkânları da mevcuttur.

Kanun’un 4. maddesinin kapsamı ve 5. maddede sayılan şartların uygulanış prensiplerine dair bir çerçeve oluşturmak ve muafiyet değerlendirmesinde dikkate alınan kriterler konusunda yol göstermek amacıyla Muafiyetin Genel Esaslarına İlişkin Kılavuz yayımlanmıştır.

Teşebbüsler arasındaki anlaşmaların Kurul’a bildirilmesi zorunluluğu bulunmadığından, teşebbüslerin isteğe bağlı bir bildirimde bulunmadan önce yapmaları beklenen muafiyet değerlendirmelerinde Muafiyetin Genel Esaslarına İlişkin Kılavuz’un yanı sıra anlaşmanın niteliğine/konusuna bağlı olarak aşağıda yer alan grup muafiyeti tebliğlerinden ve konuya ilişkin muafiyet esaslarını açıklayan kılavuzlardan faydalanmaları beklenmektedir. Bahsi geçen tebliğ ve kılavuzlarda öngörülen koşulları sağlayan anlaşma ve eylemlerin doğrudan muafiyetten yararlandığı dikkate alınmalıdır.


Menfi tespit ve muafiyet başvuruları "Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararlarının İsteğe Bağlı Bildirimine İlişkin Kılavuzhükümleri çerçevesinde kılavuzun ekinde yer alan MENFİ TESPİT/MUAFİYET BİLDİRİM FORMU doldurularak yapılır. Menfi tespit ve muafiyet başvurularına ilişkin olarak bildirim formunda istenen tüm bilgilerin tam ve doğru olarak verilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerde sonradan meydana gelecek değişiklikler de Kurum'a bildirilmelidir. Başvurularda yanıltıcı veya yanlış bilgi verilmesi halinde Kurul'un idari para cezası uygulama yetkisi vardır.

Rekabet Kurumu'na yapılan menfi tespit/muafiyet başvuruları için harç ya da başka bir ad altında herhangi bir masraf alınmamaktadır.”


Birleşme, Devralma ve Ortak Girişimler

2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de belirtilen eşikleri aşan, dolayısıyla da Rekabet Kurulu’nun iznine tabi olan birleşme, devralma ve ortak girişim işlemlerine izin verilmesine ilişkin başvurular taraflarca birlikte ya da taraflardan herhangi biri veya bunların yetkili temsilcileri tarafından yapılabilir. Başvuruda bulunan, diğer ilgili tarafı durumdan haberdar etmek zorundadır.

            Başvuru, Rekabet Kurulu tarafından yayınlanan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'de yer alan BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA BİLDİRİM FORMU doldurularak ve gerekli evraklar eklenerek yapılır. 

            Birleşme, devralma ve ortak girişimlere izin verilmesine ilişkin Birleşme/Devralma bildirim formlarında istenen tüm bilgilerin tam ve doğru olarak verilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerde sonradan meydana gelecek değişiklikler de Kurum'a bildirilmelidir. Bildirime tabi olan anlaşmaların veya birleşme/devralmaların bildirilmemesi ya da başvurularda yanıltıcı veya yanlış bilgi verilmesi halinde Kurul'un idari para cezası uygulama yetkisi vardır.

Rekabet Kurumu'na yapılan birleşme, devralma ve ortak girişim başvuruları için harç ya da başka bir ad altında herhangi bir masraf alınmamaktadır.

NACE Rev.2 kodları için bkz: http://tobb.org.tr/faaliyet/Sayfalar/nace-sorgulama.php/

Rekabet Kurulu’nun 2010/4 sayılı Tebliğ’in uygulanmasını açıklamak üzere yayımladığı kılavuzlar aşağıda yer almaktadır:

Toplam : 3 kayıt