Fuarcılık Sektör İncelemesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Rekabet Kurulu, 06.04.2017 tarihli toplantısında Türkiye fuarcılık sektöründeki davranışsal ve/veya yapısal rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir sektör incelemesi yapılmasına karar vermiştir.

Fuarcılık sektöründe; fuar alanı işletmecileri, fuar düzenleyicisi teşebbüsler ve katılımcı teşebbüsler olmak üzere başlıca üç taraf bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, sektöre yan hizmet sunan teşebbüsler, fuarcılık sektöründe ya da diğer sektörlerde faaliyet gösteren teşebbüs birlikleri, bazı kamu kurum ve kuruluşları ve fuar ziyaretçileri de fuarcılık sektörünün paydaşları konumunda yer almaktadır.

Rekabet Kurumunun geçmiş deneyimi çerçevesinde, fuarcılık sektörünün esas olarak;

  • fuar alanı işletmecileri ile fuar düzenleyicileri arasındaki ilişkiler kapsamında ortaya çıkan sorunlar,
  • fuar düzenleyicileri ile fuar katılımcıları arasındaki ilişkiler kapsamında ortaya çıkan sorunlar ve
  • sektöre yan hizmet sunan teşebbüslerle fuar alanı işletmecileri veya fuar düzenleyicileri arasındaki ilişkiler kapsamında ortaya çıkan sorunlar

nedeniyle rekabet hukuku uygulamasına konu olduğu görülmektedir.

Sektör paydaşları arasındaki ilişkiler bağlamında, fuar düzenleyicilerine yahut fuar katılımcılarına getirilen rekabet etmeme yükümlülükleri, fuar alanı işletmecilerine getirilen tek alıcıya sağlama yükümlülükleri, fuar katılımcılarını temsil eden teşebbüs birliklerinin fuar düzenleyicileri ile olan anlaşmaları çerçevesinde üyelerine getirdikleri yükümlülükler 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (Kanun) 4. maddesinin ihlali niteliğinde görülebilmektedir. Bununla birlikte, söz konusu yükümlülükler Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulların tümünü karşılaması halinde aynı maddeyle tanınan muafiyetten yararlanabilmektedir. Sektör incelemesi çerçevesinde, Kanun’un 4. maddesi kapsamına giren davranışlarla ilgili temel hedef, bu tür anlaşma ve eylemlerin sektörün rekabetçi yapısına etkilerini ortaya koymak ve bunların hangi koşullarda Kanun’un 5. maddesi ile getirilen muafiyetten yararlanabileceğine ilişkin bir çerçeve çizmektir.

Bilindiği üzere, fuarcılık faaliyeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde fuarcılık yetki belgesine sahip kuruluşlar tarafından, fuar düzenlenebilir alanlarda yapılabilmektedir. Bu bakımdan pazarın yapısı gereği, özellikle fuar alanı işletmeciliği ve fuar düzenleyiciliği pazarlarında hâkim durum oluşabilmektedir. Bu husustaki Kurul kararlarında Kanun’un 6. maddesi kapsamında incelenen davranışlar genellikle, fuar düzenleyicilerinin fuar alanı kiralama taleplerinin fuar alanı işletmecileri tarafından reddedilmesi ya da fuar katılımcılarının fuara katılım taleplerinin fuar düzenleyicileri tarafından reddedilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Sektör incelemesi çerçevesinde, Kanun’un 6. maddesi kapsamında değerlendirilebilecek davranışlarla ilgili temel hedef, fuar alanı işletmeciliği ve fuar düzenleyiciliği faaliyetleri bakımından sektörün yapısının ve sektördeki oyuncuların konumlarının ayrıntılı olarak incelenmesi ve böylece hâkim durumun tespitinde esas alınacak güvenilir parametreler ile kötüye kullanma davranışının değerlendirilmesine ışık tutacak unsurların belirlenmesidir.

Fuarcılık sektörü bakımından ele alınabilecek bir diğer husus ise, Kanun’un 7. maddesi kapsamında Rekabet Kurulunun iznine tabi olmayan yoğunlaşma işlemleri sonucunda Türkiye’deki fuar alanlarının kontrolünün bir ya da birkaç teşebbüs bünyesinde toplanmasının ortaya çıkarabileceği rekabetçi sorunlardır. Bu bağlamda sektör incelemesiyle hedeflenen, fuarcılık sektörünün yapısının ve sektördeki oyuncuların konumlarının zaman içindeki değişiminin fuar alanı işletmeciliği ve fuar düzenleyiciliği faaliyetleri bakımından ayrı ayrı incelenmesi ve yapısal sorunlar tespit edilmesi halinde bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

Açıktır ki, Kanun’un 4., 6. ve 7. maddeleri kapsamında ele alınabilecek davranışsal ve/veya yapısal sorunların ve bunların pazarın rekabetçi yapısı üzerindeki etkilerinin sağlıklı bir şekilde ortaya konması ancak ilgili pazarın doğru şekilde tespit edilmesiyle mümkün olacaktır. Bu nedenle, sektör incelemesinin hedeflerinden birini de fuar alanı işletmeciliği ve fuar düzenleyiciliği faaliyetleri bakımından ilgili ürün pazarı ile ilgili coğrafi pazarın tanımlanmasına ilişkin bir çerçeve çizmek oluşturmaktadır.

Kurumumuzca yürütülecek sektör incelemesi kapsamında, yukarıda özetlenen davranışsal ve yapısal sorunların haricinde, sektörü düzenleyen mevzuatın ve bu mevzuatı uygulayan kurumların yapısının da rekabetçi bir bakış açısıyla ele alınması hedeflenmektedir.

Sektör paydaşları, incelemeye yönelik görüşlerini ve önerilerini 31.08.2017 tarihine kadar fuar_sektor@rekabet.gov.tr adresine iletebileceklerdir. Paydaş görüşleri Kurumun internet sitesinde yayımlanacak olup, gizlilik talepleri bulunması halinde paydaşların bu taleplerini de görüşleriyle birlikte iletmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.