Uluslararası Rekabet Ağı (ICN)

Uluslararası Rekabet Ağı (International Competition Network - ICN) usule ve esasa ilişkin konularda işbirliğini ve uyumu artırmaya odaklanarak rekabetle ilgili sorunları ele almak için kurulmuş, resmi olmayan, ulusal veya çokuluslu rekabet otoriteleri ağıdır. Antitröst deneyimlerini ve rekabet kurallarının uygulanması alanında en iyi uygulamaları yaygınlaştırmak, rekabet otoritelerinin rekabet savunuculuğu rolünü ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek ICN'nin temel amaçları arasındadır. ICN çalışmalarını proje odaklı yöntemlerle yürütmekte, anılan projeler sonrasında oybirliğiyle kabul edilen tavsiyeler veya en iyi uygulamaların uygulanması tamamen üye rekabet kurumlarının takdirine bırakılmaktadır. Birleşme-devralmalar, karteller, tek taraflı davranışlar, rekabet savunuculuğu, kurumsal etkililik gibi konular için ICN bünyesinde çalışma grupları vardır. Çalışma gruplarının faaliyetleri, temel olarak, üye rekabet kurumlarına dağıtılan anketlere dayanmaktadır. Çalışma grupları üye rekabet kurumlarının uygulamalarına rehberlik etmek amacıyla raporlar ve kılavuzlar hazırlamaktadır. Bu çalışma grupları gönüllü katılıma dayanarak üye rekabet kurumlarının görevlilerinden oluşmaktadır. 

      ICN, 2002 yılından bu yana düzenli olarak yıllık konferanslar düzenlemektedir. 6.Yıllık Konferans 28 Mayıs-1 Haziran 2007 tarihleri arasında Moskova'da, 7.Yıllık Konferans, 14-16 Nisan 2008 tarihlerinde Japonya'nın Kyoto şehrinde, 8. Yıllık Konferans 3-5 Haziran 2009 tarihlerinde İsviçre’nin Zürih şehrinde, 9. Yıllık Konferans ise 27-29 Nisan 2010 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Yıllık Konferanslar ICN'nin son bir yıl içerisinde yaptığı çalışmaların tartışıldığı, sonuçlandırıldığı ve kamuoyu ile paylaşıldığı bir platform niteliğindedir. 

      Rekabet Kurumu, 2002 yılından bu yana ICN üyesidir. ICN'nin öneminin bilincinde olan Rekabet Kurumu, deneyimini paylaşmak ve çalışma gruplarına katkıda bulunmak amacıyla son yıllarda ICN'nin çalışma gruplarının faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır. Nitekim, 2006 yılında Tek Taraflı Davranışlar Çalışma Grubu bünyesinde "devlet tekelleri" konulu projenin liderliği Rekabet Kurumu'na verilmiştir. Söz konusu proje kapsamında hazırlanan rapor Moskova'da düzenlenen 6. Yıllık Konferans'ta tarafların bilgisine sunulmuştur: Bkz. "Report on the Objectives of Unilateral Conduct Laws, Assessment of Dominance/Substantial Market Power, and State-Created Monopolies ". Daha sonra, konuya ilişkin olarak özellikle gelişmekte olan ülkeler ve geçiş ülkelerine yönelik olarak "tavsiye edilen uygulamalar rehberi" Kurumumuz başkanlığında hazırlanmıştır. Ülkelerin devlet tekellerine yönelik rekabet hukuku uygulamalarının özel sektör teşebbüslerine karşı yürütülen uygulamalardan farklı olmaması gerektiğini ifade eden ve liberalizasyon ile özelleştirme süreçlerinde rekabet kurumları üzerine düşen rekabet savunuculuğu görevlerinin ne olması gerektiğini inceleyen söz konusu rehber, bu süreçte kullanılacak olan enstrümanlar hakkında yol gösterici bir niteliğe sahiptir: Bkz. "Recommended practices on state-created monopolies pursuant to unilateral conduct rules".   

      Rekabet Kurumu, 2006 yılında Brezilya'nın yanı sıra Rekabet Politikası Uygulama Çalışma Grubunun eş başkanlığına atanmıştır. Kurumumuz bu çalışma grubu altında sürdürülen ve "etkililik projesi" olarak adlandırılan projenin ikinci ayağı kapsamında hazırlanan, rekabet kurumlarının aldığı kararların etkiliği ile ilgili raporun ortak raportörlerinden birisi olmuştur: Bkz. Report on the Agency Effectiveness Project Second Phase – Effectiveness of Decisions. Anılan çalışma grubu, 2008 yılında yapılan 8. Yıllık Konferans ile birlikte Kurumsal Etkililik Çalışma Grubu olarak yeniden adlandırılmıştır.

      ICN'nin 9. Yıllık Konferansının 27-29 Nisan 2010 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmesi nedeniyle, Kurumumuz bünyesinde, “Rekabet Politikası ve Diğer Kamu Politikaları arasındaki İlişki” başlıklı özel proje kapsamında bir anket hazırlanmış ve söz konusu ankete 33 ülkedeki rekabet kurumlarından gelen cevaplar temelinde konuyla ilgili bir rapor hazırlanmıştır:Bkz. Report on Interface between Competition Policy and other Public Policies

      “ICN bünyesinde yapılan çalışmalar ile ilgili olarak Kurumumuz bünyesinde şimdiye kadar cevaplanan anket ve şablonlardan bazılarına tarihleri ile birlikte aşağıda yer verilmektedir: