OECD İle İlişkiler

       Rekabet, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı'nın (OECD) ilgilenmekte olduğu göze çarpan konular arasındadır. OECD'nin rekabetle ilgili konulardan sorumlu organı Rekabet Komitesi ve bu Komite altındaki düzenleyici işlem ve mevzuatın rekabet üzerindeki etkileri ile ilgilenen 2 no'lu Çalışma Grubu ile rekabet alanında işbirliği ve rekabet kurallarının uygulanması ile ilgilenen 3 no'lu Çalışma Grubu, her yıl sırasıyla Şubat, Haziran ve Ekim aylarında üç toplantı düzenlemektedir. Ayrıca Rekabet Komitesi, yalnızca üye devletler ve gözlemcilere değil, üye olmayan devletlere de açık olan bir Küresel Rekabet Forumu düzenlemektedir. Rekabet Komitesi bünyesinde çeşitli komite raporları hazırlanmakta, en iyi uygulamaya ilişkin yuvarlak masa tartışmaları  düzenlenmekte ve politika özetleri hazırlanmaktadır. Rekabet Komitesi, rekabet hukuku ve politikası alanında OECD Konseyi tarafından kabul edilmek üzere tavsiye kararlar ve en iyi uygulamalar gibi metinlerin hazırlığını da gerçekleştirmektedir.

      Rekabet Kurumu 1998 yılından bu yana OECD toplantılarına katılmaktadır. Bu anlamda, Rekabet Kurumu, yıllık raporunun İngilizce bir özetini Rekabet Komitesi'ne sunmaktadır. Ayrıca, Rekabet Kurumu, yazılı ülke katkıları sunmak kadar, Rekabet Komitesi'nin hazırladığı raporlar ve tavsiye kararları için görüş hazırlamak suretiyle, Rekabet Komitesi toplantılarındaki faal katılımcılardan biri olmak için uğraş vermektedir.

      Rekabet Kurumu, şimdiye kadar Rekabet Komitesi ve bu Komite bünyesindeki çalışma grupları toplantıları sırasında tartışılan aşağıdaki konular hakkında yazılı ülke katkıları hazırlamıştır: 

OECD KATKILARI

 1. Bankalara ilişkin Düzenlemelerde Rekabetin Rolünü Artırmak (1998)
 2. Ortak Girişimler (2000) 
 3. Karayolu Taşımacılığına İlişkin Düzenleme ve Rekabet meseleleri (2000)
 4. Eğitim Programları: Deneyim Alışverişi (2001)
 5. Fikri Mülkiyet Hakları ve Biyoteknoloji (2004)
 6. Düzenleyici Reform Sonrası Gelişmeler (2004)
 7. Kamu Sektörü Tarafından Gerçekleştirilen Pazar Faaliyetlerinin Düzenlenmesi (2004)
 8. Yapısal Ayrım: Türkiye Deneyimi (2004)
 9. Sağlık Sektöründe Rekabet ve Düzenleme (2004)
 10. Piyasanın Yıkıcı Bir Şekilde Kapatılması (2004)
 11. Vaka Çalışması: Denizcilik Sektöründeki Türk Deneyimi (2004)
 12. Yapısal Ayrım:Türkiye Deneyimi-Güncelleme
 13. Demiryolu Endüstrisinde Yapısal Reform (2005)
 14. Rekabet Kurumlarının Eylem ve Kaynaklarının Geçmişteki Etkinliğinin Değerlendirilmesi(2005)
 15. Hakim Durumdaki Teşebbüslerin Davranışlarının Rekabet Hukukuna Uygunluğunun Belirlenmesi(2005)
 16. İkame Hizmetlerin Regülasyon Üzerindeki Etkileri(2005)
 17. Giriş Engelleri (2005)
 18. Maliyetin Altında Satış Kanunları ve Düzenlemeleri (2005)
 19. Birleşme-Devralmaların Değerlendirilmesinde Sınır Ötesi Hukuki Çözümler (2005)
 20. Özel Hukuk Anlamındaki Hukuki Çözümler: Aktarma Savunması, Dolaylı Alıcının Dava Hakkı; Zararların Tanımı (2006)
 21. İmtiyazlar (2006)
 22. Kartellerin Anlaşmaya İlişkin Doğrudan Delil Olmaksızın Kovuşturulması (2006)
 23. Kötüye Kullanma Davalarında Başvurulan Tedbirler ve Yaptırımlar (2006)
 24. Çevre Düzenlemesi ve Rekabet (2006)
 25. Rekabet ve Ödeme Kartlarının Etkin Kullanımı (2006)
 26. Perakende Bankacılık Sektöründe Rekabet ve Regulasyon (2006)
 27. Birleşme-Devralma Dosyalarında Delil Sorunları (2006)
 28. Rekabet Patent ve Yenilik (2006)
 29. İhale Pazarlarında Rekabet (2006)
 30. Hakim Durum Tespitinde Kullanılan Teknikler (2007)
 31. Birleşme-Devralma İncelemelerinde Dinamik Etkinlikler (2007)
 32. Dikey Birleşmeler (2007)
 33. Gayrimenkul İşlemlerinde Rekabetin İyileştirilmesi (2007)
 34. Hukuk ile İlgili Mesleklerde Rekabetin Sınırlanması (2007)
 35. Hakim Duruma İlişkin Rehberlik (2007)
 36. Etkili İşbirliği Envanteri (2007)
 37. Kamu Alımları (2007)
 38. Anlaşma Yapmanın Reddi (2007)
 39. Oligopollerde Kolaylaştırıcı Eylemler (2007)
 40. Ticaret/İş Dünyası Birliklerinin Potansiyel Rekabeti Artırıcı ve Rekabeti Sınırlayıcı Yönleri (2007)
 41. Taksi Hizmetlerinin Regülasyonu ve Rekabet (2007)
 42. Gayrimenkul Mallar Üzerindeki Düzenlemelerin Rekabetçi Etkileri (2008)
 43. Azınlık Hakları ve Aynı Kişilerin Rakip Teşebbüslerin Yönetiminde Olmasını İçeren Anti-tröst Uygulamaları (2008)
 44. İnşaat Sektöründe Rekabet (2008)
 45. İndirim Sistemleri ve Sadakat İndirimleri (2008)
 46. Monopson ve Alıcı Gücü (2008)
 47. Yeniden Satış Fiyatının Tespiti (2008)
 48. Perakende Akaryakıt Satışında Dikey İlişkiler (2008)
 49. İlkeler: Finansal Sektör Şartları ve Rekabet Politikası (2009)
 50. Kriz: Rekabet Politikasının Finansal Sektördeki Kurtarma ve Yeniden Yapılandırmadaki Rolü (2009)
 51. Reel Ekonomi: İktisadi Daralma Dönemlerinde Rekabet Politikasının Karşılaştığı Sorunlar (2009)
 52. Rekabet Politikası ve Kayıtdışı Ekonomi (2009)
 53. İki Taraflı Pazarlar (2009)
 54. Birleşme-Devralmaların Değerlendirilmesinde Kullanılan Standart (2009)
 55. Mali Denetim ve İlgili Mesleklerin Regülasyonu ve Rekabet (2009)
 56. Fiyat Sıkıştırması (2009)
 57. Batan Firma Savunması (2009)
 58. Adil Usul Kuralları (2010)
 59. Bankacılık Sektöründe Rekabet,Yoğunlaşma ve İstikrar (2010)
 60. Kamu Alımlarında Danışıklı Hareket ve Yolsuzluk (2010)
 61. Standart Belirleme (2010)
 62. Adil Usul Kuralları II (2010)
 63. Rekabet ve Spor (2010)
 64. Çevre Bağlamında Yatay Anlaşmalar (2010)
 65. Rakipler Arasında Bilgi Değişimi (2010)
 66. Birleşme-Devralmaların Değerlendirilmesinde İktisadi Deliller (2011)
 67. Birleşme-Devralmaların Değerlendirilmesinde Zamana Yayılmış İşlemlerin Ele Alınması (2011)
 68. Regüle Edilmiş Davranış Savunması (2011)
 69. Limanlarla İlgili Rekabet Sorunları (2011)
 70. Birleşme-Devralma Dosyalarında Tedbirler (2011)
 71. Rekabet Kurallarına Uyumun Teşvik Edilmesi (2011)
 72. Aşırı fiyat (2011)
 73. Rekabet kurumları ve mahkemeler arasındaki ilişki bağlamında kurumsal ve usul ile ilgili hususlar (2011)
 74. Dijital Ekonomi (2011)
 75. Sağlık Hizmetlerinde Rekabet(2012)
 76. Rekabeti Kısıtlayıcı Etkileri Olan Tek Taraflı Bilgi Değişimi(2012)
 77. Rekabet ve Emtia Fiyatlarındaki Dalgalanma(2012)
 78. Pazar Tanım(2012)
 79. Rekabet ve Ödeme Sistemleri (2012)
 80. Rekabet İncelemelerinde Etkinlik Savunması (2012)
 81. Yerel ve Bölgesel Ulaştırma Hizmetlerinde İmtiyaz Dağıtım Metodları (2013)
 82. On-Line Satışlarda Dikey Kısıtlamalar (2013)
 83. Televizyon Yayıncılığı Piyasasında Rekabet (2013)
 84. Birleşme Kontrol Rejimi Kapsamında İşlem Tanımı (2013)
 85. Akaryakıt Piyasasında Rekabet (2013)
 86. Atık Toplama Hizmetleri (2013)
 87. Gıda Zinciri Endüstrisinde Rekabet Sorunları (2013)
 88. Re'sen Yürütülen Kartel Soruşturmaları ve Kartellerin Tespitinde Şablonların Kullanımı (2013)
 89. Bildirime Tabi Olmayan Tamamlanmış Birleşme/Devralma İşlemlere İlişkin Soruşturmalar (2014)
 90. Tıbbi İlaçların Dağıtımında Gözlemlenen Rekabet Sorunları (2014)
 91. Havayolu Taşımacılığında Rekabet (2014)
 92. Genişbant Ağlara Geçişin Finansmanı (2014)
 93. Pişmanlık Programlarında Marker Sisteminin Kullanılması (2014)
 94. Platformlar Üzerinden Eşitlik Anlaşmaları (2015)
 95. Ara Malları İlgilendiren Karteller (2015)
 96. Anti-tröst Vakalarında Taahhütler (2016)
 97. Sadakat İndirimleri (2016)
 98. Kara Taşımacılığında Yenilik ve Rekabet (2016)
 99. Rekabet Davalarında Yaptırımlar (2016)
 100. Pazar Araştırması Yürütme Yöntemleri (2017)
 101. Satış Sonrası Pazarlarda Rekabet Sorunları (2017)

 

        OECD'ye üye devletlerin ekonomik politikaları, zaman zaman çok disiplinli bir yaklaşımla ve ilgili devletin rekabet politikası ve uygulaması, pazarların rekabete açık olup olmadığı, belirli sektörlerdeki düzenleyici çerçeveyi oluşturan kural ve politikalar gibi hususlar temelinde düzenleyici reform yürütme kapasitesine odaklanan gözden geçirmeler vasıtasıyla ele alınmaktadır. Bu bağlamda OECD Düzenleyici Reform Programı kapsamında 2002 yılında Türkiye gözden geçirmesi yapılmış ve bu kapsamda “Türkiye - İktisadi Toparlanma için Hayati Destek” (Turkey -  Crucial Support for Economic Recovery) adlı rapor hazırlanmıştır. Söz konusu raporun üçüncü bölümü Rekabet Politikasına ayrılmış olup, bu bölümde yazılanlara ilave olarak, konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye “Düzenleyici Reform kapsamında Rekabet Politikasına dair Arka Plan Raporu” (Background report on Competition Policy in Regulatory Reform) vasıtasıyla ulaşmak mümkündür. 

      Yukarıda yer verilen 2002 tarihli raporlara ilave olarak, Rekabet Komitesi de üye devletlerin rekabet hukuku ve politikalarına ilişkin eşit statüdekilerin gerçekleştirdiği bir gözden geçirme süreci yürütmektedir. Nitekim, bu bağlamda 18 Şubat 2005 tarihinde OECD Küresel Rekabet Forumu'nda Türkiye'nin Rekabet Hukuku ve Politikası'na İlişkin Gözden Geçirme Raporu (Gözden Geçirme Raporu) ele alınmış ve anılan rapor vasıtasıyla Türkiye'nin rekabet hukuku ve politikası ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir.

      Gözden Geçirme Raporunun özeti, Türk rekabet politikasının son zamanlardaki durumunu göstermek açısından yararlı olabilir:

     "Bu Rapor, son üç yıl boyunca Türkiye'deki rekabet hukuku ve politikasının gelişimini ve uygulanmasını değerlendirmektedir. Daha geniş bir düzenleyici reform çalışmasının bir parçası olarak 2002 yılında hazırlanan OECD raporunun ardından gelmektedir. Önceki Raporda, Türk Rekabet Kurumu'nun, 1997 yılının sonlarında faaliyetlerine başlamasından bu yana iyi bir başlangıç yapmış olduğu tespit edilmiştir. Kurum, 2002 yılından bu yana mükemmel bir ilerleme kaydetmeyi sürdürmüş olup, Türkiye'nin en etkili ve en iyi idare edilen kurumlarından biri olarak ün yapmıştır. Misyonunu enerjiyle, tahayyül gücüyle ve bütünlüğünü koruyarak takip etmiş ve iş topluluğundaki liderlerin saygısını ve desteğini kazanmıştır. En önemlisi, Türk ekonomisini, rekabete dayalı ve tüketici refahına yönelmiş piyasa mekanizmalarına daha fazla dayanma yönünde ileriye götürmede kritik öneme sahip bir rol oynamıştır."

      Kurum, 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik çalışmalarında Gözden Geçirme Raporunun bulgularına büyük önem vermektedir.

      Rekabetçi Etki Değerlendirmesi Araç Seti

      OECD Rekabet Komitesi ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Düzenleyici Etki Analizi çalışmalarında dikkate alabileceği bir "Rekabetçi Etki Değerlendirmesi Araç Seti" hazırlamıştır. 

      Kamu alım ihalelerindeki danışıklı hareketlerle mücadele konulu OECD kılavuzu 

      OECD Rekabet Komitesi, idarelerin ihalelere danışıklı hareketlerle mücadele ederek kamu alımlarını daha sağlıklı bir hale getirmelerine yardımcı olmak için metodoloji geliştirmiştir. Hazırlanmasında 30’dan fazla ülkenin deneyimlerine başvurulmuş olan Kamu alım ihalelerindeki danışıklı hareketlerle mücadele konulu OECD kılavuzu, satın alma yetkililerinin öncelikle, satın alma sürecini dikkatle tasarlamak suretiyle danışıklı hareket risklerini azaltmasına, ikinci olarak ise, satın alma sürecinde danışıklı hareket etmeye yönelik anlaşmaları tespit etmelerine yardım etmektedir. 

Söz konusu Kılavuz dilimize tercüme edilmiş olup, Türkçe versiyonuna diğer dil seçenekleriyle birlikte OECD’nin www.oecd.org/competition/bidrigging internet sayfası üzerinden ulaşılabilir. 

OECD ÇALIŞMA RAPORLARI