Çalışma İlkeleri

Kurum, kanunla belirlenmiş kurumsal amacına uygun olarak kendisine verilen asli görev ve işlevlerini yerine getirirken bir takım temel değerleri dikkate almakta; bunların gerçekleştirilen iş ve işlemlere doğrudan yansıtılmasına özen göstermektedir. 

 • Tarafsızlık ve Nesnellik
  Kurum tüm işlem ve kararlarında, hiçbir ayrım gözetmeden paydaşlarına eşit mesafede kalır ve kararlarını maddi olayın somut koşullarına ve araştırmalarında elde ettiği delil ve tespitlere dayandırır.
 • Hukukilik ve Öngörülebilirlik 
  Kurum, kendisine verilen yasal görevleri yürürlükteki mevzuat dahilinde, usul ve esaslar açısından tutarlı olmaya çalışarak yerine getirir. Rekabet politikasına ve yasal düzenlemelere uygun olarak; küresel gelişmeler, serbest piyasa ilkeleri, rasyonel gerekçeler ve somut veriler doğrultusunda, en rekabetçi ve en iyi piyasa koşullarını gözeterek öngörülebilir uygulama düzeni oluşturur.
 • Saydamlık ve Hesap Verebilirlik 
  Kurum vermiş olduğu kararlar ile sahip olduğu bilgi ve birikimi belirli bir düzen içerisinde kamuoyu ile paylaşır. Rekabet Kurulunun mesleki kararları yetkili idare mahkemelerinin denetimine tabidir. Gelirleri ve faaliyetlerine ilişkin harcamaları mevzuat tarafından belirlenmiş birimlerce periyodik olarak incelenir.
 • Hızlı ve Doğru Karar Alma 
  Kurum, mevcut bilgi ve belgelere dayalı kararlarının doğru, anlaşılabilir ve etkili olması için karar alma süreçlerini sürekli gözden geçirir. Kurum, tüm işlem ve kararlarının hızlı ve doğru bir şekilde tesis edilmesine azami derecede özen gösterir.
 • İşbirliği ve Katılımcılık
  Kurum, faaliyetlerini ilgili kişi ve kurumlarla aktif işbirliği içerisinde ve bu çevrelerden alınan görüşleri karar alma süreçlerinde dikkate alarak yürütür.
 • Uzmanlık ve Liyakat Esası
  Kurum, yetki ve sorumluluğunda bulunan faaliyetlerini yetkin insan kaynağı ile uzmanlık ve liyakat esaslarına bağlı olarak yürütür.