Rekabet Dergisi


Dönem / Sayı : Aralık 2018 / 70

Avrupa Birliği Birleşme Tüzüğü’nde Düzenlenen Ciro Eşiği Sistemi Yoğunlaşmaların
 Kontrolünde Ne Kadar Etkili?
How Effective Are The Turnover-Based Thresholds Under The European Union Merger
Regulation In The Merger Control Regime?


Ecem Süsoy UYGUN / 136

AB ve ABD’de Sektörel Regülasyon ve Rekabet Hukuku Kurallarının Eş Zamanlı Uygulanması: Telekomünikasyon Sektöründe
Anlaşma Yapmanın Reddi ve Fiyat Sıkıştırması Kararları Temelinde Bir İnceleme
Explaining The Difference Between The United States and The European Union In Concurrent Application
Of Sector-Specific Regulation and Competition Law:  An Analysis Based On
The Refusal To Deal and Margin Squeeze Cases In Telecommunications Sector


 İmren KOL / 162

Bir Rekabet Politikası Aracı Olarak Yabancı Banka Girişleri: Latin Amerika Örneği
Foreign Bank Penetration As A Competition Policy Tool: Latin America Case


Muhammed GÜNDOĞDU / 206

(Cilt:19 Sayı:2)

Dönem / Sayı : Haziran 2018 / 69

Türkiye Demiryollarında Serbestleştirme Rail Liberalisation in Turkey

Ali Osman SOLAK / 4

Hisbe: İslam Ekonomisinde Düzenleyici ve Denetleyici Otorite Hisbe:
 Regulatory and Supervisory Authority in The Islamic Economy

Haşim AKÇA, Oğuzhan BOZATLI / 38

Kartellerin Ortaya Çıkarılmasında Kullanılabilecek Araçlar Bağlamında Rekabet Kurumu Uygulamasına Bir Öneri:
 İhbarcı Koruma ve Ödül Programları An Offer For Turkish Competition Enforcement 
As Part Of Tools To Uncover Cartels: Whistleblower Protection and Reward Programs

Mücteba ALTUN / 66

(Cilt:19 Sayı:1)

Dönem / Sayı : Aralık 2017 / 68

Rekabet Kurulu ve Yargı Kararlarında Ceza Yönetmeliğinin Rolü:
2013-2016 Dönemi Kararları Kapsamında Bir İnceleme

The Role Of Fining Regulation In The Decisions Of Competition Board and

Judiciary: An Examination Of The Decisions Within 2013-2016 Period

Muhammed Safa UYGUR / 4


Elektrik ile Doğal Gaz Piyasalarının Yakınsaması ve Rekabet Hukuku

Convergence of Electricity and Gas Markets and Competition Law

Hakan EREK / 48


(Cilt:18 Sayı:2)

Dönem / Sayı : Haziran 2017 / 67

Türk Rekabet Hukukunda Münhasırlık Uygulamalarına İlişkin

Tutarlı Bir Yaklaşım Arayışı

Seeking a Consistent Approach to Exclusivity Practices

in Turkish Competition Law

  Şahin YAVUZ / 4

“FRAND” İlkeleri Çerçevesinde Lisanslanan “Standarda Esas

Patentler”e Dair Mahkeme Emri Uygulamaları: AB Rekabet Hukuku

Açısından Değerlendirme

Injunctions Regarding FRAND Encumberd “Standard Essential

Patents”: An Analysis In Terms Of EU Competition Law

Tuba YEŞİL / 32

Relevant Product Market Definition In Two-Sided Markets Under EU

Competition Law

Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Çift Taraflı Pazarlarda İlgili Ürün

Pazarının Tanımlanması

Erdem AKTEKİN / 84(Cilt:18 Sayı:1)

Dönem / Sayı : Aralık 2016 / 66
Kontrol Sağlamayan Azınlık Payı Devralmaları:
Rekabet Politikası Açısından Değerlendirme

Cihan DOĞAN

Seçici Dağıtım Sistemleri Açısından Atiker Kararı
Hamdi PINAR

Doğu Avrupa Geçiş Ekonomilerinde Rekabet ve Gelir Düzeyi İlişkisi
Seymur AĞAZADE

(Cilt:17 Sayı:2)
Dönem / Sayı : Haziran 2016 / 65
Bankacılık Piyasa Yapısının Reel Ekonomi Üzerindeki Etkileri:
Kuramsal ve Görgül Yazının Bir Taraması
The Effects of Banking Market Structure On Real Economy:
A Review of The Theoretical and Empirical Literature
Yrd. Doç. Dr. Fatih Cemil ÖZBUĞDAY / 4

Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Ekonomik Faaliyet Kavramı
The Notion of Economic Activity In The European Union Competition Law
Yrd. Doç. Dr. Feyza BAŞAR / 44

Antitrust Policy and Regulatory Interventions In The US
Electricity Industry
ABD Elektrik Piyasasında Rekabet Hukuku Uygulamaları ve
Düzenleyici Müdahaleler
Hale GÜNDÜZ / 98

(Cilt:17 Sayı:1)
Dönem / Sayı : Ekim Kasım Aralık 2015 / 64
Revisiting The Conflict Between The European
Trade Mark Rights And Parallel Importation

Dr. Özgür ARIKAN

 

Uzlaşma: Belirsizliğe Yolculuk

Ebru İNCE
Neyzar ÜNÜBOL

(Cilt:16 Sayı:4)
Dönem / Sayı : Temmuz Ağustos Eylul 2015 / 63
Kartellerin Semptomları ve İktisadi Teşhisi:
Yolun Neresindeyiz?
Şerife Demet KORKUT

Atık Yönetimi ve Piyasalarında Kayıt Dışılık, Çevresel
Düzenlemelere Uyumsuzluk ve Rekabet
Evrim Özgül KAZAK

Mobil İletişim Hizmetlerinde Şebeke Tarafsızlığı Düzenlemeleri ve
Trafik Yönetimi Uygulamalarının Rekabet Hukuku
Açısından Değerlendirilmesi
Şahin ARDIYOK
Hakan DEMİRKAN
Emin KÖKSAL
Barış YÜKSEL

(Cilt:16 Sayı:3)
Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2015 / 62
Türkı̇ye'de Telekomünı̇kasyon Sektöründe Fı̇yat
Sıkıştırmasını Önlemeye Yönelı̇k Yenı̇ Öncül
Düzenlemeler Üzerı̇ne Bı̇r Değerlendı̇rme

Şahin ARDIYOK
Emin KÖKSAL
Barış YÜKSEL

İnternetı̇n Ezber Bozan Ortamında Ve Yenı̇lı̇kçı̇
Dı̇jı̇tal Pazarlarda Rekabet Hukuku Eğı̇lı̇mlerı̇

Gönenç GÜRKAYNAK
Derya DURLU GÜRZUMAR

(Cilt:16 Sayı:2)
Dönem / Sayı : Ocak Şubat Mart 2015 / 61

Süt Arz Zincirinde Aksak Rekabet Koşullarının Asimetrik Hata Düzeltme Modeli Analizi

Gülden BÖLÜK
Süleyman Karaman

 

"Rekabeti Kısıtlayıcı Amaç"ı Yeniden Değerlendirmek: "Groupement Des Cartes Bancaires V Commission" Kararı Işığında Yeni Bir Gün

Gönenç GÜRKAYNAK
Ayşe Gizem YAŞAR

 (Cilt:16 Sayı:1)

Toplam : 70 kayıt