Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Tic. A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı

Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Tic. A.Ş.’nin hakim durumunu kötüye kullandığı, bu şirkete ait “Media Barometer” hizmetini alan reklamveren teşebbüslerin alım karteli oluşturdukları iddiasını içeren şikayet başvurusunu, Rekabet Kurulu, Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, söz konusu uygulamalar incelenmiş, 12.12.2014 tarihinde, 14-51/900-410 sayı ile, 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Tic. A.Ş.’ye ve bu teşebbüsten Media Barometer hizmeti alan teşebbüslere aynı Kanun’un 9. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca görüş bildirilmesine karar verilmişti. Anılan Kurul kararı Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, söz konusu iptal kararı Danıştay 13. Dairesinin 28.02.2017 tarih ve 2016/4373 E, 2017/472 K sayılı kararıyla onanmıştır.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 01.06.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili yargı kararlarında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca; Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 17-18/264-M sayı ile karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi ise hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır.

*Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.