Şikayet ve İhbarlar

Başvuru Yapmadan Önce
Bilinmesi Gerekenler

Rekabet hukukunun kapsamına giren rekabet ihlalleri ile haksız rekabet halleri ya da tüketici hukukunu ilgilendiren şikâyetler yahut yanıltıcı reklam gibi konularla karıştırıldığı için çok sayıda kapsam dışı başvuru yapılmaktadır. Bu ve benzeri başvurular sebebiyle şikâyetlerin önemli bir kısmı reddedilmektir.
Bu çerçevede başvurunuz aşağıdaki hususlara ilişkinse, Kurum’a başvuru yapmanız halinde başvurunuz reddedilecektir. Şikâyetlerinizin niteliğine göre tuketici.gtb.gov.tr adresinden bilgi almanız ya da adli mercilere başvurmanız uygun olacaktır.Şikayet/İhbar Başvuruları
Hakkında Genel Bilgiler

Rekabet ihlallerine ilişkin olarak Kuruma yapılacak başvurular; ihbar, şikâyet ve Bakanlık talebi şeklinde yapılabilir. Başvurular gerçek kişilerce yapılabileceği gibi, kurum, kuruluş, birlik, dernek ve benzeri tüzel kişilerce de yapılabilir.

Kuruma başvuruların yazılı olarak yapılması esastır. Başvurular, posta aracılığıyla
(REKABET KURUMU - Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:9 Bilkent Çankaya 06800 / ANKARA) gönderilebileceği gibi, şahsen de Kuruma teslim edilebilir. Elektronik posta, faks, telefon gibi diğer yollarla da başvuru yapılabilir. Bu tür başvurular, ihbar olarak değerlendirilebilir. Sözlü olarak yapılan başvurular da, ilgili personel tarafından tutanağa bağlanarak ihbar olarak değerlendirilebilir. Kurum tarafından ciddi olduğu değerlendirilen bu tür başvurular hakkında resen işlem başlatılabilir. Bu durumda başvuru sahiplerine veya temsilcilerine herhangi bir bildirim yapılmaz.

Elektronik posta yoluyla başvurular için Rekabet Kurumu'nun adresi: rek@rekabet.gov.tr

Rekabet Kurumu'na yapılan hiçbir şikâyet veya başvuru için harç ya da başka bir ad altında herhangi bir masraf alınmamaktadır.

Başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için yazılı olarak yapılan başvurunun inceleme talebiyle birlikte aşağıda yer alan hususları ihtiva etmesi gerekmektedir:

  • Gerçek kişiler tarafından yapılan başvurularda başvuru sahibinin adı ve soyadı, vatandaşlık numarası, adresi ile imzası,
  • Tüzel kişiler tarafından yapılan başvurularda, tüzel kişinin ticaret unvanı/işletme adı, adresi, imza sirküleri ile bu sirkülere göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olanların imzası,
  • Bir temsilci vasıtası ile yapılacak başvurularda, temsilcinin yetkili olduğunu gösterir belgenin aslı veya usulüne uygun bir şekilde aslına uygunluğu onanmış örneği, temsilcinin ve temsil olunan gerçek veya tüzel kişinin adresi ile temsilcinin imzası.

Yukarıda yer alan koşulları taşıyan başvuruların safahatı hakkında en geç otuz gün içinde başvuru sahibine veya temsilcisine bilgi verilir.

Kurum, yukarıdaki koşulları taşımamakla birlikte, ciddi olduğunu değerlendirdiği başvurular hakkında resen işlem başlatabilir. Bu durumda başvuru sahiplerine veya temsilcilerine herhangi bir bildirim yapılmaz.

Yukarıda yer alan şekil şartlarını taşımakla birlikte, sadece ihlalin varlığına işaret eden soyut beyanlardan ibaret olan, somut bilgi ve/veya belgelere dayanmayan ve iddiaların ciddi ve yeterli olarak ortaya konulmadığı değerlendirilen başvurular hakkında işlem yapılmaması esastır.

Yapılan başvurunun kısa sürede incelemeye alınabilmesi için, şikâyet konusuna ilişkin olabildiğince ayrıntılı bilginin ve varsa belgelerin Kurum'a sunulması ve 2012/2 sayılı Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ'de yer alan şekil şartlarının dikkate alınması faydalı olacaktır.

Başvurularda, başvuranın kimliğinin gizli tutulması talep edilebilir. Bu durumda ilgilinin kimlik bilgilerine ve kimliğinin bilinmesine yol açabilecek her türlü bilgiye, yapılacak yazışmalarda hiçbir şekilde yer verilmeyecektir.

Kuruma başvuruları sırasında kasıtlı olarak yanlış ya da yanıltıcı bilgi verenler hakkında yasal işlem uygulanabilir.

Başvuru

Kuruma başvuruların yazılı olarak posta yoluyla veya şahsen yapılması gerekmektedir.

Rekabet İhlali Başvurularının Alınması hizmeti e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden de sunulmaktadır.

REKABET KURUMU

Üniversiteler Mah. 1597. Cad. No:9 Bilkent Çankaya 06800/ANKARA

Elektronik posta, fax, telefon gibi yollarla veya sözlü olarak yapılan başvurular ihbar olarak değerlendirilebilir. Kurum tarafından ciddi olduğu değerlendirilen bu tür başvurular hakkında resen işlem başlatılabilir. Bu durumda başvuru sahiplerine veya temsilcilerine herhangi bir bildirim yapılmaz.

rek@rekabet.gov.tr

(312) 291 44 44 - 291 40 00