Çalışma İlkeleri

Kurum, görev ve işlevlerini yerine getirirken birtakım temel değerleri dikkate almakta, bunların gerçekleştirilen işlere ve işlemlere doğrudan yansıtılmasına özen göstermektedir.

1.Tarafsızlık

Kurum tüm işlemlerinde ve kararlarında, hiçbir ayrım gözetmeden paydaşlarına eşit mesafede kalır ve kararlarını maddi olayın somut koşullarına ve araştırmalarında elde ettiği delillere ve yaptığı tespitlere dayandırır.

2.Öngörülebilirlik

Kurum, kendisine verilen görevleri yürürlükteki mevzuat dahilinde, usul ve esaslar açısından tutarlı olmaya çalışarak yerine getirir. Rekabet politikasına ve yasal düzenlemelere uygun olarak, küresel gelişmeler, serbest piyasa ilkeleri, rasyonel gerekçeler ve somut veriler doğrultusunda, en rekabetçi ve en iyi piyasa koşullarını gözeterek öngörülebilir bir uygulama düzeni oluşturur.

3.Hesap verebilirlik

Kurum vermiş olduğu kararlar ile sahip olduğu bilgi ve birikimi belirli bir düzen içerisinde kamuoyu ile paylaşır. Kurulun idari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Gelirleri ve faaliyetlerine ilişkin harcamaları mevzuat tarafından belirlenmiş birimlerce periyodik olarak incelenir.

4.Hızlı karar alma

Kurum, mevcut bilgi ve belgelere dayalı kararlarının doğru, anlaşılabilir ve etkili olması için karar alma süreçlerini sürekli gözden geçirir. Kurum, tüm işlemlerinin ve kararlarının hızlı ve doğru bir şekilde tesis edilmesine azami derecede özen gösterir.

5.Katılımcılık

Kurum, faaliyetlerini ilgili kişi ve kurumlarla aktif işbirliği içerisinde ve bu çevrelerden alınan görüşleri karar alma süreçlerinde dikkate alarak yürütür.

6.Uzmanlık

Kurum, yetkisinde ve sorumluluğunda bulunan faaliyetlerini yetkin insan kaynağı ile uzmanlık ve liyakat esaslarına bağlı olarak yürütür.

7.Etkinlik

Kurum, faaliyetlerini kendisine tahsis edilen kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak yürütmeye özen gösterir.