Kurul Üyelerinin Atanması

Rekabet Kurulu’nun oluşumu, üyelerin atanma şartları ile görev süreleri Rekabet Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde açıkça belirlenmiştir.

Rekabet Kurulu, Kurumun karar organı olup biri Başkan biri İkinci Başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan toplam yedi üyeden oluşur.

Kurul Üyeleri, en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş, kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşıyanlar arasından atanır.

Kurul Başkanı, İkinci Başkanı ve üyelerinin görev süreleri 4 yıldır. Kurul Başkan ve üyelerinin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, Kurul kararı ile atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri veya durumlarının 4054 sayılı Kanunun 25 inci maddesine aykırı düştüğü anlaşılan ya da Kanunla verilen görevle ilgili olarak suç işledikleri mahkeme kararı ile sabit olan Kurul Başkan ve üyelerinin görevleri sona erer.