Başkanlığın Görev ve Yetkileri

 • Kurumun karar organı olan Rekabet Kurulu ile hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak,Kurum hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmek,
 • Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek ve toplantıları idare etmek,
 • Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak, bu kararların uygulanmasını izlemek,
 • Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak,
 • Kurumun yıllık bütçesi ile gelir gider kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak ve Kurula sunmak,
 • Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını, giderlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Rekabet politikası ile ilgili olarak alınacak kararlar ve ilgili mevzuat hakkında görüş bildirmek,
 • Kurumun Bakanlık ve diğer kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek,
 • Kurumu resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek,
 • Kurulun nihaî kararları ile Kurumca hazırlanacak tebliğ ve yönetmeliklerin yayınlanmasını sağlamak,
 • Kurul Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek, (Ek:24.10.2011 - KHK 661/56.Md) Başkan Yardımcıları ve Baş Hukuk Müşaviri hariç personelini atamak.