Rekabet Dergisi

İletişim ve diğer detaylar için lütfen https://dergi.rekabet.gov.tr/ adresini ziyaret ediniz.

 

Dönem / Sayı : Aralık 2022 / 23-2

Sağlayıcı Konumundaki Teşebbüsler Tarafından Koordine Edilen

Topla-Dağıt Kartellerine Yönelik İspat Standardı

The Standard of Proof for Hub-and-Spoke Cartels Coordinated by

Undertaking Acting as Providers

Yakup GÖKALP & İbrahim ŞAHİN / 6


Küresel Stratejik Rekabette Kuruluşların Pazar ve

Rekabet İstihbaratı Uygulamalarının Etkililiği

The Effectiveness of Market and Competitive Intelligence

Practices of Organizations in Global Strategic Competition

Mehmet Akif ÖZER / 44


Avrupa Birliği İlaç Sektöründe Rekabet İhlallerine Yönelik Uygulamalar

Antitrust Enforcement Against Anti-Competitive Practices in the Eu Pharmaceutical Market

Ahmet Buğra KAZAK / 78


(Cilt:23 Sayı:2)

Dönem / Sayı : Haziran 2022 / 23-1

AB Hukukunda Rekabet Karşıtı İşgücü Pazarı Yoğunlaşması

Anticompetitive Labour Market Concentration in Eu Law

Nezir Furkan KIRAN / 8

 

Erken İslam Tarihinde Rekabet Hukuku Uygulamalarının İzleri Üzerine Tespit ve Düşünceler

Reflections and Findings on the Traces of Competition Law Practices in Early Islam

Alper Fevzi KARA / 56

 

Merkeziyetsizleştirme Akımının AB Rekabet Hukuku Uygulaması Üzerindeki Potansiyel Etkileri

Potential Effects of Decentralisation Current on Eu Competition Law Enforcement

Fatih Buğra Erdem & Jurgita Malinauskaite / 150

  

(Cilt:23 Sayı:1)

Dönem / Sayı : Aralık 2021 / 22-2

Kompütasyonel Rekabet Hukuku ve İktisadı

Computational Competition Law and Economics

Berkay KURDOĞLU / 4

 

Türkiye Mobil İletişim Sektöründe Fiyat Rekabetinin

Oyun Teorisi ile İncelenmesi

The Price Competition in the Turkish Mobile

Telecommunication Market Based on Game Theory

Prof. Dr. Selahattin KAYNAK, Behzat Ecem KOÇ / 38

 

İdari Yargılama Hukukunda “Menfaat İhlali” Kavramı:

Rekabet Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimine Etkisi

The Concept of Breach of Interest in Administrative Jurisdiction:

The Effect of Competition Board Decisions on Judicial Review

Mehmet GERÇEK / 64

  

(Cilt:22 Sayı:2)

Dönem / Sayı : Haziran 2021 / 22

Kartellerin Fiyatlama Davranışının İktisadi Analizi:

Türkiye’deki Bir Kartel Dosyasına İlişkin Ampirik Bir Uygulama

The Economic Analysis of Cartels Pricing Behavior:

an Empirical Study of One of The Turkish Cartel Case

Berkay KURDOĞLU / 6

 

Rekabet Kurulu Kararlarında Zamanaşımının Uygulanması

Implementation of Statute of Limitations in the Decisions of the

Board of the Turkish Competition Authority

Ayşe Nur ÖZDEMİR / 54

 

Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Hâkim Durum

Kavramının Tanımlanması ve Tanımın Türk Hukuku ile

Mukayeseli Olarak Ele Alınması

Defining the Concept of Dominant Position in European Union

Competition Law and a Comparative Evaluation of the Definition

with Turkish Law

Prof. Dr. Mehmet HELVACI, İrem TAŞKIN / 100

  

(Cilt:22 Sayı:1)

Dönem / Sayı : Aralık 2020 / 74

Rekabet Hukuku İhlallerinde Cezaların Şahsiliği İlkesine Bir İstisna: Ekonomik Devamlılık Prensibi

An Exception To The Principle Of Personal Liability İn Competition Law Infringements: The Economic Continuity Principle

Bahar ERSOY ZENGİN / 4

 

Rekabet Hukuku Reform Tartışmaları Çerçevesinde “Öldürücü Devralmalar”: İnovasyon Mu Yerleşiklerin Süreklileşmesi Mi?

Killer Acquisitions” Within The Framework Of Competition Law Reform Debates: Innovation Or Perpetuation Of The Incumbents?

Emine TOKGOZ / 44

 

Ekonomik Bağımlılık Kapsamında Üstün Pazarlık Gücünün Kötüye Kullanılması

Abuse Of Superior Bargaining Position Within The Scope Of Economic Dependence

Nimet ALACAPINAR, Nur OZKAN / 126

  

(Cilt:21 Sayı:2)

Dönem / Sayı : Haziran 2020 / 73

Reklam Harcamaları ve Rekabet Hukuku

Advertising Expenditures and Antitrust

Nazlı VAROL / 4
 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun’un Özel Hukuk Alanındaki Sonuçlara Etkisi

Impacts of Amending Act No. 7246 to the Act on the Protection of

Competition No. 4054 Regarding the Consequences in Private Law

Av. Başak BAŞAR / 64
 

Me, Myself and Amazon: The Challenges Digital Marketplaces Pose to

Eu Competition Law

Ben, Kendim ve AMAZON: Dijital Pazaryerlerinin Avrupa Birliği

Rekabet Hukuku Uygulaması Bakımından Yarattığı Zorluklar

Can SARIÇİÇEK / 122
 

Otomotiv Sektöründe Bir Mikro Düzenleme Örneği Olarak Rekabet

Kurumu Tebliği ve Makro Görünüme Etkisi 

Turkish Competition Authority’s Communique as an Example of

Microeconomic Regulation and it’s Impact on Macro View in the

Automotive Industry

Recep GÜNDÜZ / 200

(Cilt:21 Sayı:1)

Dönem / Sayı : Aralık 2019 / 72

Gizli Anlaşma: İktisadi Temelleri ve Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşmalar

Rejimi İçin Çıkarımlar

Tacit Collusion: Economics and Implications for Anti-Competitive

Agreements Regime

Ebru İNCE / 4
 

The Interplay Between Data Protection Law and Competition Law in

the European Union: A Suggestion for Data-Related Cases

Avrupa Birliğinde Veri Koruma Hukuku ile Rekabet Hukuku Arasındaki

İlişki: Veri Odaklı Vakalara Yönelik Bir Öneri

Necla SUMER OZDEMİR / 72
 

Innovation Competition in the Context of EU Merger Control

AB Yoğunlaşmaların Kontrolü Çerçevesinde Yenileşim Rekabeti

Muhammed Safa UYGUR / 122
 

Rekabet Hukukunda Çapraz Sübvansiyon 

Cross-Subsidisation in Competition Law

Beyza ERBAYAT / 156

(Cilt:20 Sayı:2)

Dönem / Sayı : Haziran 2019 / 71

Dijitalleşmede Yeni Aşama: Blokzincirler ve Rekabet

New Stage In Digitilization: Blockchains And Competition

Burak SAĞLAM / 4

Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Birbirine Bağlı Yönetim Kurulları

Interlocking Directorates Under The European Union Competition Law

Neyzar ÜNÜBOL / 96

Yoğunlaşmaların Kontrolünde Modern Bir Araç Olarak Yoğunlaşma

Simülasyonu: Teori ve Türkiye Akaryakıt Dağıtım Sektörü Üzerine

Varsayımsal Bir Uygulama

Merger Simulation, A Modern Tool For Merger Control: Theory And A

Hypothetical Application On Liquid Fuel Distribution Sector Of Turkey

Şamil PİŞMAF / 134

Türkiye Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk

Sigortası Pazarında Varsayımsal Uyumlu Eylem Sınaması

A Hypothetical Collusion Test Through Merger Simulation In Turkish

Motor Third Party Liability Insurance Market

Cemal Ökmen YÜCEL / 218

(Cilt:20 Sayı:1)

Dönem / Sayı : Aralık 2018 / 70

Avrupa Birliği Birleşme Tüzüğü’nde Düzenlenen Ciro Eşiği Sistemi Yoğunlaşmaların
 Kontrolünde Ne Kadar Etkili?
How Effective Are The Turnover-Based Thresholds Under The European Union Merger
Regulation In The Merger Control Regime?


Ecem Süsoy UYGUN / 136

AB ve ABD’de Sektörel Regülasyon ve Rekabet Hukuku Kurallarının Eş Zamanlı Uygulanması: Telekomünikasyon Sektöründe
Anlaşma Yapmanın Reddi ve Fiyat Sıkıştırması Kararları Temelinde Bir İnceleme
Explaining The Difference Between The United States and The European Union In Concurrent Application
Of Sector-Specific Regulation and Competition Law:  An Analysis Based On
The Refusal To Deal and Margin Squeeze Cases In Telecommunications Sector


 İmren KOL / 162

Bir Rekabet Politikası Aracı Olarak Yabancı Banka Girişleri: Latin Amerika Örneği
Foreign Bank Penetration As A Competition Policy Tool: Latin America Case


Muhammed GÜNDOĞDU / 206

(Cilt:19 Sayı:2)

Dönem / Sayı : Haziran 2018 / 69

Türkiye Demiryollarında Serbestleştirme Rail Liberalisation in Turkey

Ali Osman SOLAK / 4

Hisbe: İslam Ekonomisinde Düzenleyici ve Denetleyici Otorite Hisbe:
 Regulatory and Supervisory Authority in The Islamic Economy

Haşim AKÇA, Oğuzhan BOZATLI / 38

Kartellerin Ortaya Çıkarılmasında Kullanılabilecek Araçlar Bağlamında Rekabet Kurumu Uygulamasına Bir Öneri:
 İhbarcı Koruma ve Ödül Programları An Offer For Turkish Competition Enforcement 
As Part Of Tools To Uncover Cartels: Whistleblower Protection and Reward Programs

Mücteba ALTUN / 66

(Cilt:19 Sayı:1)

Toplam : 78 kayıt