"Aktif İşbirliği Yönetmeliği Taslağı" kamuoyu görüşüne açılmıştır. (28.9.2023)

Bilindiği üzere, 15.02.2009 tarihli ve 21142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik, on dört yılı aşkın süredir yürürlükte bulunmaktadır. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren geçen bu süre zarfında kaydedilen uygulama sonuçları, başta uzlaşma müessesesi olmak üzere ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler ve emsal ülke uygulamaları ışığında aktif işbirliğine ilişkin düzenlemede güncelleme yapılması gereği hâsıl olmuş; bu gerekliliğin sonucu olarak yeni bir yönetmelik taslağı hazırlanmıştır.

Hazırlanan “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” (Aktif İşbirliği Yönetmeliği Taslağı) ile temel olarak;

  • Esasen bir delil elde etme yöntemi olan aktif işbirliği müessesesi ile alternatif dosya sonuçlandırma usulü olan uzlaşma müessesesi arasında belirgin bir ayrıma gidilebilmesi adına, aktif işbirliği başvurusunda bulunacak olanlara katma değer yaratan belge sunma şartının düzenlenmesi, 
  • Uygulamada idari yaptırımlar bakımından kartel tarafları ile aynı şekilde sorumlu tutulan, topla-dağıt kartelinin tarafları ile dikey ilişki içerisinde olanların veya diğer kartel kolaylaştırıcılarının da aktif işbirliğinden yararlanmasına ilişkin hukuki belirlilik sağlanması, 
  • Yasal süre sınırı bulunan soruşturma süreçlerinin aksamaması bakımından, bazı hallerde aktif işbirliği başvurularına makul bir süre sınırı getirilmesi, 
  • Başvuru sahibi tarafından yeni bilgi ve belgelere ulaşılması halinde bunların sunulabileceği en son sürenin belirlenmesi, 
  • Başvuru sahiplerinin bir kartele taraf olmuş olabilecekleri düşüncesi ile aktif işbirliği başvurusunda bulunmaları ve söz konusu başvurunun Rekabet Kurulunca da kabul edilerek karara bağlanmasına karşın, yürütülen soruşturma sürecinin sonunda Kurul tarafından ihlalin kartel olarak değerlendirilmemesi halinde aktif işbirliği başvurusunun akıbetinin belirlenmesi,

ile çeşitli maddelerde ifade değişiklikleri ve tek tipleştirmenin sağlanması hedeflenmiştir.

Aktif İşbirliği Yönetmeliği Taslağı, Kurulun 28.09.2023 tarihli ve 23-46/884 sayılı kararı gereğince kamuoyu görüşüne sunulmuş olup taslağa ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerin 09.10.2023 tarihine kadar aşağıda yer verilen görüş formuna uygun olarak duzenleme@rekabet.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi mümkündür.

Aktif İşbirliği Yönetmeliği Taslağı’na buradan, görüş formuna ise buradan erişilebilmektedir.

NOT: Görüş formlarında, görüş bildiren kişinin/kurumun ad/unvan ve iletişim bilgilerine yer verilmesi ve e-postanın konu kısmına “Aktif İşbirliği Yönetmeliği” ibaresinin yazılması gerekmektedir.