Dava

Dava Esas No : 2020/1648 Mahkeme : Ankara 5. İdare Mahkemesi
Netgsm İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Safahatlar