Dava

Dava Esas No : 2020/591 Mahkeme : Ankara 10. İdare Mahkemesi
Google LLC, Google İnternational LLC, Google Rek. ve Paz. Ltd. Şti.

Safahatlar