Rekabet Savunuculuğu - Genel Bilgiler

Rekabet savunuculuğu, rekabet otoritesinin zorlayıcı olmayan mekanizmaları kullanarak ekonomik faaliyetler için rekabetçi bir ortam oluşturulmasına yönelik faaliyetleri içerir. Rekabet otoritesi bu amaca diğer kamu kurumları ile ilişkiler ve rekabetin faydaları konusunda toplumsal bilincin artırılması yoluyla ulaşmayı hedefler.

Serbest piyasa ekonomisinden beklenen yararların sağlanması için bu piyasalarda rekabetin sağlanması zorunludur. Rekabeti sağlamanın bir yolu, teşebbüslerin rekabeti kısıtlayan, bozan, engelleyen davranışlarının önüne geçmek ve yoğunlaşmaları kontrol etmektir. Bu da "rekabet hukuku"nun en iyi şekilde uygulanması anlamına gelir. Piyasalardaki rekabetin kısıtlanması sonucunu yalnızca teşebbüs davranışları doğurmaz. Devlet, yapmış olduğu çeşitli düzenlemeler ve işlemlerle bir piyasadaki rekabetin kısıtlanmasına neden olabilir. Rekabet savunuculuğu, piyasalardaki rekabeti olumsuz şekilde etkileyecek düzenlemelere ve işlemlere ilişkin ilgili makamlara görüşler gönderilmesi ve rekabet kültürünün geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu bağlamda rekabet otoritesinin, rekabeti etkileyebilecek yasa ve ikincil düzenlemelere ilişkin görüş bildirme ve mal ve hizmet piyasalarındaki rekabet koşullarını etkileyebilecek olan başta, regulasyon, de-regulasyon, özelleştirme ve yatırım politikaları olmak üzere, önemli politika süreçlerine aktif bir şekilde dahil olma yoluyla ilgili politikaların rekabet açısından en iyi sonucu doğurması için çaba göstermesi etkin bir rekabet politikasına işlerlik kazandırılabilmesi için hayati derecede önemlidir. 

Rekabet politikasının başarıya ulaşmasında rekabetin sağladığı yararların ve bu yararların sağlanmasında rekabet kurallarının uygulanmasının sahip olduğu rolün toplum tarafından bilinmesinin önemi büyüktür. Bu bağlamda rekabet savunuculuğu, rekabet otoritesinin tüketicilerin ve teşebbüslerin rekabet politikalarının amaçları, araçları ve rekabet politikalarının uygulanması ile sağlanacak yarar konusunda yazılı ve görsel medya kanalları, sempozyumlar, seminerler, konferanslar ve eğitim faaliyetleri yoluyla bilinçlendirilmesini amaçlamaktadır.