Bilgi Edinme

27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun, uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince Kurumumuz bünyesinde kurulan Bilgi Edinme Biriminin;

Yazışma Adresi:
 

Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:9 Bilkent Çankaya 06800 / ANKARA

Faks No:
0 (312) 266 79 41`dir.

Bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımız başvurularını bu birime şahsen, faks, posta veya elektronik posta yoluyla yapabileceklerdir.

Kanun ve Yönetmelikler 

CİMER Bilgi Edinme Başvurusu

 

 

Bilgi Verilemeyecek Konular 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Çıkarılan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Gereğince; 

 • Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. (Md. 12)
 • Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. (Md. 12)
 • Belli bir tarihte açıklanacağı, duyurulacağı önceden belirtilmiş olup, zamanından önce açıklanması halinde kamu yararını zedeleyecek veya kişisel menfaat temin etmek için kullanılabilecek bilgi veya belgeler, belirtilen tarihten önce açıklanamaz, erişimi sağlanamaz. (Md. 12)
 • Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya kitap, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu olamaz. (Md. 8)
 • Açıklanması halinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. (Md. 27)
 • Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması halinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. (Md. 28)
 • Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. (Md. 29)
 • Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idari soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde;
 • a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,
 • b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak,
 • c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,
 • d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek,bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
 • Açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde;
 • a) Suç işlenmesine yol açacak,
 • b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanuni yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek,
 • c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek,
 • d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlal edecek,nitelikteki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. (Md. 31)
 • Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. (Md.32)
 • Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. (Md. 32)
 • Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. (Md. 34)
 • Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır. (Md. 36)
 • Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. (Md. 38)