Sıkça Sorulan Sorular


Sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın, onbinde 4’ünün nasıl ve nereye yatırılması gerekmektedir?

4054 sayılı Kanun’un 39/c maddesine göre, yeni kurulan ve sermaye artıran limited ve anonim şirket statüsündeki ortaklıkların kuruluş sermayelerinin veya sermayenin artan kısmının onbinde dördünü kurumumuza ödemeleri gerekmektedir.

Ödeme yapılacak banka ve hesap bilgileri aşağıdadır.

Banka Adı: Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi

Hesap No: 80000011

IBAN No: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11

Kurumsal mal ve hizmet alım ihaleleri nasıl yapılmaktadır?

Rekabet Kurumu, diğer kamu kurumları gibi mal ve hizmet alım ihalelerini kamu ihale mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Kurum idari ve mali yönden nasıl denetlenmektedir?

4054 sayılı Kanun’un 20. maddesinde Rekabet Kurumunun idari ve mali özerkliğe sahip olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte işlemleri bakımından Rekabet Kurumu idari yönden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, mali yönden de Sayıştay’ın denetimine tabidir.

Kurulca uygulanan idari para cezalarından Rekabet Kurumu pay almakta mıdır?

Rekabet Kurumu, uygulanan idari para cezalarından herhangi bir pay almamaktadır. Bu tür cezalar Genel Bütçe’ye gelir kaydedilmektedir.

Rekabet Kurumunun harcamaları nereden karşılanmaktadır?

Rekabet Kurumu harcamalarını 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 39. maddesinde belirtildiği üzere “Bakanlık bütçesine konacak ödenek, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın on binde dördü nispetinde yapılacak ödemeler, yayın ve sair gelirler” den oluşan Kurum bütçesinden karşılamaktadır.

Faaliyetleri bakımından Rekabet Kurumunun uluslararası emsalleri hangi kuruluşlardır?

Faaliyetleri bakımından Rekabet Kurumunun muadilleri olarak gelişmiş ülkelerin tamamında, gelişmekte olan ülkelerin ise çok büyük bir kısmında düzenleyici ve denetleyici rekabet otoriteleri bulunmaktadır. Bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Federal Ticaret Komisyonu ve Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü, Avrupa’da başta Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü olmak üzere Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin ulusal rekabet otoriteleri ile birçok ülkede “Rekabet Komisyonu, Rekabet Otoritesi, Adil Ticaret Komisyonu, Tüketici ve Rekabet Komisyonu, Federal Kartel Ofisi” gibi adlarla anılan Rekabet Kurumları örnek olarak sayılabilir.

Rekabet Kurumunun Ankara dışında herhangi bir teşkilatı var mıdır?

Rekabet Kurumu merkezi teşkilat içerisinde Başkent Ankara’da faaliyet göstermekte olup, esas itibarıyla taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Bununla birlikte Kurumun ilgili birimleri ile koordineli bir biçimde İstanbul ili ve çevresinde faaliyet gösteren ilgili Kurum ve Kuruluşlar ile ilişki kurmak, bilgilendirmek ve koordinasyon sağlamak; İstanbul ili ve çevresindeki mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren teşebbüslerin kanunun yasakladığı rekabeti sınırlayıcı faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve sonucunu Kurumun ilgili birimlerine aktarmak; İstanbul Bölgesinde görevlendirilen meslek personeline ulaştırma, konaklama, çalışma ortamı hazırlama gibi konularda gereken desteği vermek, Başkanlığı bulunduğu bölgede temsil etmek üzere İstanbul Temsilciliği (0212- 243 33 86 - 243 33 87 ) faaliyet göstermektedir.

Rekabet Kurulu kimlerden oluşur? Kurul hangi sıklıkta toplanmakta ve nasıl karar almaktadır?

Rekabet Kurulu, biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Bakanlar Kurulu, üç üyeyi Bakanlığın, bir üyeyi Kalkınma Bakanlığının ve bir üyeyi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin her boş üyelik için kendi kurumları içinden veya dışarıdan göstereceği ikişer aday arasından, birer üyeyi ise Yargıtay ve Danıştay’ın kendi kurumları içinden göstereceği ikişer aday arasından atar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kontenjanından gelecek üyelerden birisi, Kurum personeli arasından atanır. Bakanlar Kurulu, Kurul üyeleri arasından Başkan ve İkinci Başkanı atar.

Kurul üyeleri, hukuk, iktisat, mühendislik, işletme veya maliye dallarında yurt içi ya da yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, meslekî açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az 10 yıl çalışmış olan kişiler arasından atanır. Üyelerin ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7. bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

Kurul toplantılarının gündemini, toplantı gün ve saatini belirlemek ve toplantıları idare etmek Başkanlığın görev ve yetki alanındadır. Kurul, nihaî kararlarında Başkan ya da İkinci Başkan dâhil en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve en az dört üyenin aynı yönde oy kullanması ile karar verir.

Nihaî karar haricindeki diğer kararlar ve özellikle tedbir ve tavsiye niteliğindeki kararlar ve işlemler için Kurul üyelerinden en az üçte birinin toplanması ve toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kararı gerekir.

Rekabet Kurumu ile Rekabet Kurulu arasındaki fark nedir?

Rekabet Kurumu teşkilatı; Rekabet Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur. Rekabet Kurulu ise Rekabet Kurumunun karar organıdır.

Rekabet Kurumu nereye bağlıdır?

Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 20. maddesi çerçevesinde, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilişkili kuruluşudur. Kurum, görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi, Kurumun nihaî kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Toplam : 12 kayıt