Gerekçeli Kararların İdari Kesinleşme Süreçleri

    Rekabet Kurulu’nca alınan nihai kararların idari kesinleşme süreçleri temel olarak,4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un “Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar” başlıklı 52., “ Kararların Yazılması” başlıklı 53., “Sürelerin Başlama Tarihi” başlıklı 54. ve “Kurul Kararlarına Karşı Yargı Yolu” başlıklı 55. maddelerinde düzenlenmiştir.

4054 sayılı Kanun’un 52. maddesinde öngörülen içerikte hazırlanan gerekçeli karar taslakları, Denetim ve Uygulama Dairelerinin ilgilileri ile Kurul üyelerinin görüşlerine sunulur. Gerekli görülen katkılar metne işlenerek karar imzaya açılır. Toplantıya katılan Kurul üyelerinin imzaları ile varsa karşı oy gerekçelerinin yazılması tamamlandıktan ve her bir taraf açısından ayrı ayrı ticari sır / gizli bilgi ayrıştırmasına tâbi tutulduktan sonra, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre taraflara, varsa başvuru sahibine / şikâyetçiye tebliğ edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben gerekçeli kararlar tarafların ticari nitelikli sırlarını ifşa etmeyecek şekilde Kurum internet sitesinde yayımlanır.

Uygulamada, kararların yayımlanmasına ilişkin süreç, kararın konusuna ve niteliğine göre ikiye ayrılabilmektedir. Birinci grupta sayılabilecek önaraştırma, birleşme / devralma ve muafiyet gibi görece kısa içerikteki kararlar, yaklaşık birkaç ayda idari kesinlik kazanıp yayımlanabilmektedir. İkinci grupta sayılabilecek soruşturma ve nihai inceleme gibi uzun erimli ve 4054 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri çerçevesinde belirli usûl süreçlerine tâbi dosyalarda ise yazılı savunmalar, ek yazılı görüş, sözlü savunma ve tüm aşamalara ilişkin gerekçe ve değerlendirmeler ile varsa karşı oy gerekçeleri de kararda ayrıntılı olarak yer aldığından, bu tür dosyaların gerekçeli nihai kararlarına ilişkin olarak, daha uzun sürelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan, ilgili dosyanın kapsamının derinliği ve genişliği, taraf sayısının ve ticari sırların fazlalığı, dosyanın safahatına ilişkin bilgiler, içtihat yaratıcı yönünün bulunması gibi birtakım hususlara bağlı olarak soruşturma vb. uzun usul süreçlerine dayalı kararlar, diğer kararlara kıyasla daha uzun sürelerde idari kesinlik kazanabilmektedir. Bununla beraber iş akışının gerçekleşmesinde en kısa süreler hedeflenerek idari süreçler yürütülmektedir.

Rekabet Kurulu kararlarında sonuç doğurucu süreler, gerekçeli kararın taraflara tebliği tarihinden itibaren başlar.

İdari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır. Yargı yoluna başvurulması, kararların uygulanmasını ve idarî para cezalarının takip ve tahsilini durdurmaz.