Muafiyet ve Menfi Tespit Süreci

Muafiyet
Rekabet Kurulu, aşağıda belirtilen şartların tamamının varlığı halinde teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birlikleri kararlarını 4054 sayılı Kanun’un 4. madde hükümlerinin uygulanmasından muaf tutabilmektedir:

  • (a) Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması, 
  • (b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması, 
  • (c) İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması, 
  • (d) Rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için zorunlu olandan fazla sınırlanmaması.
Muafiyet belirli bir süre için verilebileceği gibi, muafiyetin verilmesi belirli şartların ve/veya belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlanabilmektedir. Muafiyet kararları anlaşmanın ya da uyumlu eylemin yapıldığı veya teşebbüs birliği kararının alındığı yahut bir koşula bağlanmışsa koşulun yerine getirildiği tarihten itibaren geçerli olmaktadır.

Menfi Tespit
    4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca Rekabet Kurulu, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin başvurusu üzerine, elinde bulunan bilgiler çerçevesinde bir anlaşmanın, kararın, eylemin veya birleşme ve devralmanın 4054 sayılı Kanunun 4, 6 ve 7. maddelerine aykırı olmadığını gösteren bir menfî tespit belgesi verebilmektedir.

    Rekabet Kurulu, bu belgenin düzenlenmesinden sonra yine bu Kanunun 13. maddesindeki şartlar çerçevesinde görüşünden her zaman dönebilmektedir. Ancak bu durumda taraflara Kurulun görüş değiştirmesine kadar geçen süre için cezaî müeyyide uygulanmamaktadır.

    Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvuruları, Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararlarının İsteğe Bağlı Bildirimine İlişkin Form (Muafiyet ve Menfi Tespit) aracılığıyla yapılmakta olup, söz konusu bildirim forma ilişkin detaylı açıklama Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararlarının İsteğe Bağlı Bildirimine İlişkin Kılavuz'da yeralmaktadır.