Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanlığı - I

Daire Başkanı: Esin AYGÜN

Kuruluş amacı doğrultusunda Kurula ve Kuruma Kanunla verilen görevlerin ifası kapsamında yer alan ana hizmetler, esas olarak Denetim ve Uygulama Daireleri tarafından yürütülür. Her bir Denetim ve Uygulama Dairesinin sorumluluğunda olan başlıca görevler şunlardır:

 • 4054 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik olarak, Kanunun usule ilişkin hükümleri, ilgili ikincil mevzuat ve usule ilişkin yönerge ve prosedürler çerçevesinde, ilk inceleme, önaraştırma, soruşturma, ön inceleme, nihai inceleme, muafiyet incelemesi yapmak, yerinde incelemeler yapmak, incelemelerin sonuçlarına ilişkin rapor ya da bilgi notu hazırlamak.
 • Mevzuatta belirlenen süreler ve usuller çerçevesinde muhataplara gerekli bildirimleri yapmak, bu bildirimlerle ilgili kayıtları Kurum veri tabanına işleyerek ilgili birime bilgi vermek.
 • Belirlenmiş piyasalardaki/sektörlerdeki gelişmeleri ilgili birimin koordinasyonunda Kurum veri tabanına dayalı olarak üçer aylık raporlarla Başkanlığa sunmak.
 • Sektör araştırması yapılması için gerekçeli öneri vermek ve Ekonomik Analiz ve Araştırma Dairesinin koordinasyonunda yürütülecek sektör araştırmasına destek vermek, gerekli durumlarda Kurul kararlarının genel olarak ekonomiye veya belirli sektörlere etkilerinin belirlenmesine yönelik olarak diğer birimlerle işbirliği halinde analiz yapmak veya yapılmasını ilgili birimlerden talep etmek.
 • Kurul kararlarını, ilgili mahkeme kararlarını ve rekabet hukukundaki güncel gelişmeleri takip etmek, iş ve işlemlerin Kurul kararları ve mahkeme içtihatlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak; Kurumun görev alanına giren konularla ilgili olarak doktrindeki veya yargı kararlarındaki gelişmelere ilişkin olarak elde edilen bilgileri ilgili birimin koordinasyonunda Kurum veri tabanına işlemek.
 • Yapılan incelemeler kapsamında, ileri analiz kapasitesine ihtiyaç duyulan hallerde, gerekçeli öneri ile ilgili Ekonomik Analiz ve Araştırma Dairesinden destek istemek.
 • Kararlar Dairesinin koordinasyonunda Kurul kararlarının uygulanıp uygulanmadığını izlemek, yapılan tespit üzerine ilgili kararların gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Gerekçeli kararların hazırlanması sürecinde, talep üzerine, Kararlar Dairesine teknik destek vermek, hazırlanan taslakları değerlendirerek gerektiğinde görüş vermek.
 • Gerekçeli kararların tebliği ve yayımı aşamasında ticari sır niteliği taşıyan bilgilere ilişkin olarak ilgili birimlere görüş vermek.
 • Görev alanıyla ilgili konularda kamuoyuna duyurulmak üzere hazırlanan doküman ve çalışmalara ilgili birimlerin koordinasyonunda destek vermek.
 • Kurum dışına verilen görüşlerin takibini ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde yürütmek.
 • Daire başkanı, gerekli inceleme ve araştırmaları yaptırmak üzere yeterli sayıda personeli görevlendirir. Daire başkanı verdiği görevin gerektirdiği idari, mesleki ve prosedürel tedbirleri alır. Daire başkanı sevk edeceği rapor ve bilgi notunu ikişer meslek personelinin denetiminden geçirebileceği gibi, kalite güvencesine yönelik kurumsal düzeyde belirlenmiş diğer tedbirleri de uygular; ilgili meslek personeline yazılı olarak değerlendirmesini bildirir. Daire Başkanı kendisine intikal eden rapor ve bilgi notunu yukarıda sayılan hususlar bakımından değerlendirerek, kontrol listesi hazırlar varsa görüş ve değerlendirmelerini önergeyle birlikte üst makamlara bildirir.
 • Meslek personeli, yukarıdaki görevleri yaparken, kurumsal mevzuatı, geçmiş tarihli kurul kararlarını ve etkilerini, mehaz mevzuat ve uygulamayı, Türkiye'deki yargı kararlarını, ilgili sektör ve/veya piyasadaki yapı ve meri mevzuat uygulama, ilgili olduğu ölçüde inceleme konusuyla ilişkili doktrini, ilgili piyasadaki düzenleyici, tüketici, teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin görüşlerini değerlendirir.
 • Daire başkanı, yerinde inceleme hariç, meslek personelinin ilk inceleme, bilgi notu,önaraştırma, ön inceleme gibi görevleri tek başına yürütmesi esasına azami ölçüde riayet eder.


İlgili Sektörler :

Bilişim teknolojileri ve Platform hizmetleri         
Telekomünikasyon (İnternet Servisleri, Dijital Yayıncılık ve IPTV Dahil)        
Medya, Reklamcılık ve Yayıncılık        


Telefon : 312 266 68 63 
Faks : 312 266 79 58