Luxottica Group S.p.A. ile Essilor International S.A. nın birleşmesi işlemine ilişkin nihai inceleme sonuçlandı. (2.10.2018)

Luxottica Group S.p.A. ile Essilor International S.A.’nın birleşmesi işlemine izin verilmesi talebine ilişkin 10.10.2017 tarih ve 17-31/523-M sayılı Rekabet Kurulu kararı ile yürütülen nihai inceleme sonuçlandı.

Nihai inceleme sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından 01.10.2018 tarih ve 18-36/585-286 sayı ile;

  1. Bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak  çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi bir devralma işlemi olduğuna,
  2. Söz konusu işlem sonucunda 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi anlamında hâkim durum yaratılması veya mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi ve böylece ilgili pazarda rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucu doğacağından 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca işleme izin verilemeyeceğine,
  3. Bununla birlikte, Rekabet Kurumu kayıtlarına 14.09.2018 tarihinde 6707 sayıyla giren ve Merve Optik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin elden çıkarılması (Merve Optik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Marcolin S.p.A. ile arasındaki lisans anlaşması uyarınca ilgili markaların dağıtımına ilişkin sahip olduğu hakların birleşmiş teşebbüs tarafından devralınmamasını da kapsayacak şekilde) yapısal taahhüdü ile davranışsal taahhütleri içeren taahhüt paketi çerçevesinde, ancak Taahhüt Metninin 9. sayfasının ilk paragrafında yer alan “yukarıda belirtilmiş olan bağlamaya ilişkin davranışsal taahhütlerden bağımsız olarak, Taraflar optikçiler tarafından talep edildiği takdirde farklı ürünlerin bağlı satışını gerçekleştirebilmekte özgür olacaklardır. Benzer şekilde” ifadesinin metinden çıkarılması kaydıyla, bildirime konu işleme koşullu izin verilebileceğine,
  4. Davranışsal taahhütlerin üç yılın sonunda Rekabet Kurulu tarafından yeniden değerlendirilmesine,
  5. İzin kararı bakımından Merve Optik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin elden çıkarılmasının şart; taahhütte yer verilen diğer davranışsal unsurların yükümlülük olduğuna, şartın süresi içinde hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi halinde verilen iznin geçersiz sayılacağına ve 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesi hükümlerinin uygulanabileceğine, yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda ise taraflar hakkında aynı Kanun’un 17. maddesinde öngörülen idari para cezasının uygulanabileceğine,

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.