Rekabet Kurulu Dijital Ekonomiyi Mercek Altına Alıyor (8.5.2020)

Bilindiği üzere, 2020 yılı başında, Rekabet Kurulu, dijital ekonomi sektöründe gelecek dönemde uygulayacağı politikaları belirlemek üzere, "Dijitalleşme ve Rekabet Politikası Raporu" hazırlık çalışmalarını başlatmıştı.  Söz konusu sürecin güçlendirilmesi adına Kurul, bu defa dijital ekonomi konularına ilişkin yeni görev tanımları belirledi. 

Son yıllarda dijital ekonomi alanında küresel ve yerel düzeyde giderek artan biçimde gözlenen gelişmelere paralel olarak; rekabet otoritelerinin, çok taraflı platformları ve algoritma kullanımlarının piyasalar ve tüketiciler üzerindeki etkilerini yakından takip etmeleri zarureti ortaya çıkmıştır. Büyük veri ve algoritma tabanlı rekabet ihlallerinin etki alanı ve tespitinin güçlüğü göz önünde bulundurulduğunda, alışageldik uygulama ve yaklaşımların bu alanlardaki sorunlarla başa çıkmada yetersiz kalacağı görülmüştür. Bu kapsamda, platformların ortaya çıkarabileceği potansiyel rekabet ihlallerini ve dijital ekonomiyi yakından takip ederek,  Kurumumuzun proaktif hareket edebilmesini teminen, Rekabet Kurulunun 7.5.2020 tarihli ve 20-23/307 sayılı kararı ile aşağıda sayılan faaliyetler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev tanımı içine alınmıştır:

  • Denetim ve Uygulama Daireleri bünyesinde yürütülmekte olan dijital ekonomi konulu birleşme/devralma, sektör raporu, soruşturma ve ön araştırmalara katkı sunmak.
  • Kurul’a dijital ekonomi konulu soruşturmalar için gerektiğinde görüş vermek.
  • Denetim ve Uygulama Daireleri tarafından yürütülmekte olan dijital ekonomi konulu rekabet incelemelerine gerektiğinde meslek personeli desteği vermek,
  • Dijital ekonomi konularında meslek personelinin eğitimi ve bilgilendirilmesi faaliyetlerinde bulunmak.
  • Dijital ekonominin ve çok taraflı platformların ulusal sınırları aşan etkileri de göz önüne alınarak, uluslararası kuruluşlarla ve diğer rekabet otoriteleriyle konuyla ilgili bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımında bulunmak. 
  • Piyasalarda bu alandaki sorunların görünür hale gelmesini ve rekabet ihlali kapsamında ele alınabilmesini teminen yerel ve uluslararası düzeyde eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
  • Dijital ekonomi ve algoritmaların piyasalar ve tüketiciler üzerindeki etkileri konusunda farkındalık yaratmak ve bu konuda ilgili Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar nezdinde iletişimi sağlayarak, karar alıcıların bu konularda kamu politikaları geliştirmesine katkıda bulunmak.

Bu çerçevede, Denetim ve Uygulama Dairelerinin, hâlihazırdaki sektörel bazlı yetki ve sorumluluk alanları değişmemekle beraber, dijital ekonomiye ilişkin olarak tanımlanan yukarıdaki yeni görevler ilgili mesleki daire ile eşgüdüm içerisinde yürütülecektir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.